بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی پارامترهای انتقال جرم مدل پراکندگی محوری بهمنظور طراحی ستونهای ضربهای سینیدار افقی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1020.85 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0