تحلیل تجربی و شبیه سازی نانو پوشش دی اکسید تیتانیوم جهت افزایش شار حرارت بحرانی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
عضو هیئت علمی
چکیده
کلیدواژه ها