مطالعه تجربی از کوئنچ میله های استیل در دو نانو سیال 2SiO و 2TiO

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.26 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0