مدلسازی محیط متخلخل حاوی سیال برای مخازن نفتی در روش چاهپیمایی گاما-گاما
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (758.39 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0