محاسبه توزیع دما در داخل میله سوخت حلقوی با استفاده از روش OCM
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (652.68 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0