مدلی جدید برای محاسبه جرم هیپرهستههای غیر نسبیتی دارای یک هیپرون
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (841.74 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0