تحلیل ترموهیدرولیک گرمترین مجتمع سوخت قلب راکتور 1000-VVER با استفاده از طراحی برنامه DTH3 مبتنی بر شبکهبندی بیسازمان
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (557.13 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0