تحلیل ترموهیدورلیک قلب راکتور پیشرفته ماژولار کوچک 25-CAREM با استفاده از همبسته-سازی نتایج برنامه 3.2.0SuperMC با کد COBRA-EN

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0