تحلیل نوترونیک قلب راکتور ماژولار کوچک 25-CAREM با استفاده از مقایسه نتایج کد MCNPX2.7 و برنامه 3.2. SuperMC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0