کاهش شدت انرژی زمینه ناشی از سرب-210 با استفاده از یک لایه مناسب حفاظتی برای حفاظ های تهیه شده از سرب طبیعی با بهره گیری از کد محاسباتی MCNP و بررسی نتایج تجربی حاصل از آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0