بررسی توزیع زیستی و نشاندار سازی رادیو اکتیو نانوذرات طلای عاملدار شده با تیوگلیکولیک اسید بوسیله گالیوم-68 : معرفی یک عامل تشخیصی جدید PET
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (880.57 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0