شبیهسازی نویز نوترونی ناشی از بارگذاری اشتباه دو مجتمع سوخت مجاور در قلب راکتور بوشهر و تحلیل ترموهیدرولیکی آن بهروش تککانال گرمشونده
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1015.04 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0