محاسبه میزان تغییر شکل موثر تراز های مختلف زنجیره ایزوتوپی ساماریوم با استفاده از مدل برهمکنش بوزونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (900.77 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0