بررسی تاثیر آیزواسپین بر طیف انرژی هستههای سبک )?=Z?? ( با عدد جرمی فرد در مدل

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0