بررسی تاثیر آیزواسپین بر طیف انرژی هستههای سبک )?=Z?? ( با عدد جرمی فرد در مدل
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (987.15 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0