معرفی یک عامل تصویر برداری هسته ای جدید با استفاده از رادیونوکلید گالیوم-68 و فناوری نقاط کوانتومی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (854.73 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0