شبیهسازی و بهینهسازی بازدهی سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمهرسانا با استفاده از کد کامپیوتری 4GEANT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0