مقایسه تجربی خطی بودن پاسخ دز نانوکامپوزیتهای پلی استایرن-اکسید گرافن (PS/GO) و پلی استایرن-نانو صفحه گرافن (PS/GNP) تحت پرتودهی گاما
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
1پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
2عضو هیئت علمی
چکیده
کلیدواژه ها