بررسی تجربی پایداری بلند مدت دزیمتر PS-MWCNT تحت تاثیر پرتوهای گاما در ناحیه رادیوتراپی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (886.64 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0