تحلیل عملکرد ترمو مکانیکی میله سوخت راکتور NuScale در مدت زمان 100 روز و بررسی تاثیر استفاده از حفره در مرکز میله سوخت
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (838.33 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0