پلی ونیل استات بارگذاری شده با فیلر مختلط: یک نانو کامپوزیت هیبرید آلی/معدنی جدید به عنوان حسگر تابش گاما
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (898.46 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0