سنتز نانو صفحات گرافن عامل دار شده با گروه های آمین و مطالعه عملکرد آن در حذف حذف یون استرانسیم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0