سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید بریلیم و بررسی خواص ترمولومینسانس آن ها در آشکارسازی تابش گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0