بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای 41-MCM عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0