تغییرات سد اول شکافت هستههای سنگین با افزایش عدد نوترونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (1.29 MB)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0