شبیهسازی دستگاه ماموگرافی با گسیل پوزیترون) PEM( به منظور بررسی پارامتر حساسیت سیستم با در نظر گرفتن عمق نفوذ پرتوها در کریستال

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0