نقاط کوانتومی کادمیم تلورید/ کادمیم سولفید نشاندارشده رادیونوکلید گالیوم-68 : نانوبلورهای فلورسنت امیدبخش برای تشخیص تومورهای سرطانی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0