بررسی وقوع حادثه ذوب 10 درصدی قلب راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس و محاسبه دز معادل موثر کل ناشی از این حادثه با استفاده از کد HYSPLIT
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (895.29 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0