طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (654.81 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0