شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (977.31 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0