محاسبه انرژی بستگی و طول پراکندگی کائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن-شوئینگر
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (730.75 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0