بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (653.26 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0