مطالعه سیستم کنترلی تکورودی-تکخروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان پلاسمایی در توکامک 1IR-T با استفاده از کنترلگرهای PID و مقاوم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (819.96 K)
عنوان دوره: بیست و ششم (1398)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0