بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (380.05 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1197-INC (R2)
نویسندگان
1پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 8486-11365، تهران‌ـ ایران
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـایران
3گروه پژوهشی دستگاه وری، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
چکیده
چکیده، چکیده، چکیده، چکیده: در دهه‌های اخیر استفاده از اشعه ایکس در کاربردهای پزشکی مانند تصویربرداری و رادیولوژی تشخیصی افزایش داشته است لذا آگاهی دقیق از سیستم و طیف تیوپ اشعه ایکس از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تجربی برای رسیدن به این آگاهی، پیچیدگی و دشواری‌های زیادی دارد ولی روش مونت کارلو برای تولید طیف اشعه ایکس، طراحی و بهینه‌سازی فیلتر مناسب است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر فیلتر بر کیفیت طیف خروجی از تیوپ اشعه ایکس می‌باشد. تحقیق در دو فاز انجام شد. در فاز 1 تأیید صحت مدل شبیه‌سازی‌شده با کد MCNPX با مقایسه با طیف تجربی منتشرشده انجام شد و در فاز 2 اثر دو فیلتر مولیبدن و آلومینیوم و ضخامت‌های مختلف آن-ها بر طیف اشعه ایکس بررسی شد. نتایج نشان داد طیف شبیه‌سازی‌شده با طیف تجربی توافق خوبی دارد و فیلترهای استفاده‌شده سبب حذف قله‌های کم‌انرژی مضر برای بیمار و کاهش پرتوگیری آنها می‌گردد.
کلیدواژه ها
موضوعات