افزایش عمر توربین بخار با بهینه یابی زمان وصل RCP یک حلقه خاموش به سه حلقه کاری دیگر نیروگاه بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (777.2 K)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1376-INC
نویسندگان
مس شهید باهنر کرمان
چکیده
محاسبات اتصال RCP حلقه ای که کار نمی کند به سایر حلقه های کاری نیروگاه های مجهز به پمپ با مشخصه RCP-195 که در سال 1974 انجام گرفته است منجر به طراحی نوع دیگری از پمپ با مشخصه RCP-1391 شد که امروزه برای تمام نیروگاه های WWER-1000 استفاده می شود. وصل کردن یک حلقه در فاصله زمانی کوتاه، منجر به افزایش راکتیویته و در نتیجه افزایش قدرت نوترونی خواهد شد. از آنجایی که قدرت راکتور به هنگام وصل نباید از ده درصد قدرت نامی تجاوز نماید و رعایت حداقل قدرت مجاز، به منظور جلوگیری از کاهش عمر توربین بخار، باید از مرحله راه اندازی RCP حلقه خاموش سریع عبور شود. در این مقاله راه اندازی پمپ RCP-1391 و زمان رسیدن به دور نامی آن و همچنین محدودیت های جریان راه اندازی الکتروموتور بررسی و به شبیه سازی هایی برای بهینه یابی زمان راه اندازی RCP حلقه خاموش پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات