افزایش عمر توربین بخار با بهینه یابی زمان وصل RCP یک حلقه خاموش به سه حلقه کاری دیگر نیروگاه بوشهر
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (777.2 K)
نویسندگان
مس شهید باهنر کرمان
چکیده
محاسبات اتصال RCP حلقه ای که کار نمی کند به سایر حلقه های کاری نیروگاه های مجهز به پمپ با مشخصه RCP-195 که در سال 1974 انجام گرفته است منجر به طراحی نوع دیگری از پمپ با مشخصه RCP-1391 شد که امروزه برای تمام نیروگاه های WWER-1000 استفاده می شود. وصل کردن یک حلقه در فاصله زمانی کوتاه، منجر به افزایش راکتیویته و در نتیجه افزایش قدرت نوترونی خواهد شد. از آنجایی که قدرت راکتور به هنگام وصل نباید از ده درصد قدرت نامی تجاوز نماید و رعایت حداقل قدرت مجاز، به منظور جلوگیری از کاهش عمر توربین بخار، باید از مرحله راه اندازی RCP حلقه خاموش سریع عبور شود. در این مقاله راه اندازی پمپ RCP-1391 و زمان رسیدن به دور نامی آن و همچنین محدودیت های جریان راه اندازی الکتروموتور بررسی و به شبیه سازی هایی برای بهینه یابی زمان راه اندازی RCP حلقه خاموش پرداخته شده است.
کلیدواژه ها
موضوعات