طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1371-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه امیرکبیر- دانشکده فیزیک و انرژی-گروه گداخت هسته ای
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای
3دانشگاه امیرکبیر- دانشکده فیزیک و انرژی- گروه گداخت هسته ای
4پژوهشکده پلاسما و گداخت- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
در این مقاله برای اولین بار به طراحی، شبیه سازی و ساخت یک چشمه ی پلاسمای نقطه ای میکروویو با هدف استخراج و ایجاد باریکه ی یون پرداخته شده است. چشمه پلاسمای ارائه شده نسبت به چشمه های موج میکروویو رایج که برای استخراج یون و ایجاد باریکه یونی استفاده می شوند بازدهی بالاتری دارد. چگالی پلاسما در منبع میکروویو پیشنهادی (برای استخراج یون) دقیقا زیر حفره استخراج کننده 60 برابر چگالی پلاسما در منبع پلاسمای رایج در توان موج یکسان 1000وات بدست آمده است.که این چگالی بالا قابلیت استخراج یون را از این پلاسما به طور چشم گیری افزایش خواهد داد. در منابع میکروویو رایج چگالی پلاسما از مرتبه 〖10〗^16 بر متر مکعب و دما 4 تا 5 الکترون ولت است، اما در منبع پلاسمای پیشنهادی چگالی پلاسما از مرتبه 〖10〗^17 بر متر مکعب و دما 1 الکترون ولت بدست آمده است. محاسبات نشان داد در توان موج یکسان چگالی جریان یون برای منبع پلاسمای پیشنهادی 2 برابر منبع های پلاسمای میکروویو رایج می باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات