اندازه گیری کسر مایع جریان گاز تر خروجی از چاه با استفاده از تلفیق تکنیک گاما و مکانیک سیالات محاسباتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1370-INC (R1)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای- دانشکده مکانیک- دانشگاه شیراز- کد پستی 84334-71946، شیرازـ ایران
2گروه پژوهشی تصویربرداری و دستگاه وری-پژوهشکده کاربرد پرتوها-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای-تهران-ایران
چکیده
اندازه گیری جریان دو فازی گاز-مایع عبوری از خطوط لوله قطور تولید همچنان به‌عنوان چالش بزرگی در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز باقی است. در این بین، تشخیص کسر مایع در جریان گاز تر در میادین گازی خلیج فارس یکی از پارامترهای کلیدی در کمک به کسب اطلاعات با اهمیت در ارتباط با مانیتورینگ چاه‌های تولید، مبادلات مالی و تخمین زمان تعمیرات اساسی خواهد بود. از طرفی به‌سبب ملاحظات ایمنی بکارگیری سنجه‌های برخط مبتنی بر پرتوهای گاما و روش های غیر مخرب کاملا در اولویت قرار دارد. متاسفانه به‌سبب وابستگی مکانیزم اندازه‌گیری آنها به رژیم جریان عبوری با خطاهایی بزرگ بویژه با تغییرات دائمی رژیم عبوری از لوله های قطور همراه است. در این کار تحقیقاتی با طراحی یک پیش شرط ساز ایجاد یک رژیم جریان مشخص و ثابت تضمین و سپس کسر مایع موجود در گاز تر خروجی از لوله 32 اینچی اندازه گیری شد. نتایج گویای این است که با استفاده از تلفیق دینامیک سیالات محاسباتی و تکنیک گامای عبوری قادریم مقادیر درصدی 1%، 3%، و 5% مایع را پس از عبور سیال دوفازی از پیش شرط ساز و تبعیت رژیم جریان حلقوی به نحو مطلوبی تفکیک کنیم.
کلیدواژه ها
موضوعات