ارزیابی پرتوگیری های محیطی درهوا و دز جذب شده در بافت های نرم در اثر تابش های القایی رادیوایزوتوپ های تولید شده در نمونه های خاک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1367-INC (R4)
نویسندگان
1دانشگاه جامع امام حسین (ع)
2گروه آموزشی فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
3استاد مدعو دانشگاه پیام نور
چکیده
یکی از مهمترین شاخص‌های دزیمتری در محیط های آلوده به ریزش های رادیواکتیو نتایج آنالیز فعال سازی نوترونی عناصر موجود در نمونه های خاک است، نتایج این تحقیق نشان می دهدکه سهم قابل توجهی از دز جذب شده در افراد در محیط هایی آلوده ناشی از تابش هایی القایی رادیوایزوتوپ هایی تولید شده در نمونه های خاک در‌اثر‌فرایند‌فعال‌سازی‌نوترونی‌است.‌بیشترین‌مقدار‌رادیوایزوتوپ‌تولید‌شده‌‌به‌میزانe+9‌8/4‌بر‌سانتی‌متر‌مکعب‌از‌خاک‌‌در واکنش〖Al〗^27 (n,γ)〖Al〗^28 می باشد.بیشترین آهنگ پرتوگیری در هوا در زمانهایی ابتدایی ناشی از رادیوایزوتوپ هایAl-28 و Mn-56 با مقادیرGy/h 96/0 وGy/h84/0 و در زمانهای طولانی با افزایش نیمه عمر سهم رادیوایزتوپ های Na-24و Fe-56 در دز جذب شده غالب تر می شود.رادیوایزوتوپ های Mn-55و 8Al-2 بدلیل گاماهای پر انرژی در‌زمانهایی ابتدایی بیش از 80 درصد سهم دز جذب شده و پرتوگیری افراد را شامل می شوند.‌‌در‌دقایق ابتدایی‌پرتوگیری، بیشترین دز جذبی ناشی از تابش بتای رادیوایزوتوپ های تولید شده در بافت های نرم ازجمله پوست ناشی ازAl-28 به میزان Gy 32/0 می باشد. بیشترین دز جذب شده تابش بتا در پوست Gy59/0 که از حد مجاز ICRP کمتر است..
کلیدواژه ها
موضوعات