بررسی آسیب ناشی از ذرات پروتون و آلفا در دو مدل DNA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1365-INC (R1)
نویسندگان
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
چکیده
اثر مستقیم پروتون‌های تک انرژی و ذرات آلفا بر روی مولکول‌های DNA ، به عنوان ساز وکار بیولوژیکی، با استفاده از نرم افزار Geant4-DNA بررسی شد. دو هندسه مختلف B-DNA برای تأیید اهمیت هندسه DNA شبیه‌سازی شد. وقتی تابش‌های برخوردی با انرژی مختلف به مولکول DNA برخورد می‌کند، آسیب مستقیم ایجاد می‌شود. علاوه بر این، بازده شکستگی DNA تک رشته‌ای مستقیم(SSB)، شکستگی دو رشته‌ای(DSB) برای ذرات پروتون‌ و آلفا با انرژی برخوردی مختلف محاسبه شد. نتایج حاصل از مدل‌ها نشان داد که بازده SSB و DSB در مقایسه با مدل اتمی برای هندسه ساده بیشتر است و به انتخاب مدل هندسی DNA وابستگی شدیدی دارد. عملکرد SSB وابستگی ضعیفی به نوع و انرژی ذرات برخوردی دارد. بر اساس نتایج، DSB به عنوان تابعی از LET افزایش یافت. سرانجام، سهم الکترون‌های ثانویه برای ایجاد DSB به ترتیب برابر با 83% و 74% برای پروتون‌ها و ذرات آلفا با همان مقدار LET بود.
کلیدواژه ها
موضوعات