جذب استرانسیم از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ی پلی 1- نفتول اصلاح شده با کبالت فروسیانید

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1358-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای- ایزان تهران
2پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
3پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
4دانشگاه سمنان
چکیده
در این کار، پلی 1- نفتول به روش شیمیایی تهیه و با ترکیب کبالت فروسیانید اصلاح شد. محصول بدست آمده پس از مشخصه‌‌یابی با تکنیک‌های مختلف‌ برای جذب یون‌های استرانسیم به روش ناپیوسته (پیمانه‌‌ای)‌ در محیط آبی مورد استفاده قرار گرفت‌. نتایج حاصل از مشخصه‌یابی با طیف‌سنجی تبدیل فوریه- زیر‌قرمز ‌(FTIR) موفقیت‌آمیز بودن تشکیل پلی 1- نفتول و اصلاح آن با کبالت فروسیانید را تأیید نمود. برای پلی
1- نفتول اصلاح‌شده با کبالت فروسیانید، یک قله ی تیز با شدت بالا در 1-cm 2085 قابل مشاهده است، که این قله مشخصه‌ی پیوند C≡N بوده و وجود کبالت هگزاسیانوفرات در پلیمر را تأیید می‌نماید. مقدار بیشینه جذب استرانسیم تحت شرایط بهینه حدود 100 میلی‌گرم یون استرانسیم بر گرم جاذب برآورد شد. بررسی اثر غلظت اولیه و دما بر میزان جذب بررسی شد. ظرفیت جذب جاذب با افزایش غلظت اولیه یون فلزی تارسیدن به یک مقدار ثابت به تدریج افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که فرایند جذب گرماگیر و خود بخود می‌باشد.
کلیدواژه ها
موضوعات