سنتز و نشاندارسازی عامل شلات‌کننده نوین استامیدوزانتات و بررسی کمپلکس آن با 99mTc

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1357-INC (R3)
نویسندگان
1مهندسی هسته ای- پرتوپزشکی- مهندسی هسته ای- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران
2عضو هیئت علمی
3پرتوپزشکی، مهندسی هسته ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4انرژی اتمی
5پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
چکیده
هدف از این مطالعه، سنتز عامل شلاته‌کننده نوین استامیدوزانتات ، شناسایی وبررسی نشاندارسازی آن با 99mTc می‌باشد. استفاده‌ی موثر از رادیوداروها منوط به ویژگی‌های دو بخش رادیو نوکلئیدی و شیمیایی آن می‌باشد. ابتدا کمپلکس جدید با خاصیت شلاته‌کنندگی، با ترکیب دو پیش‌ ماده زانتات وکلرواستامید تهیه شده و سپس به منظور شناسایی محصول بدست آمده آنالیزهای طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته و طیف‌سنجی مادون قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت بررسی میزان پیشرفت واکنش تکنیک کروماتوگرافی لایه نازک مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن، مطالعه نشاندارسازی شلاتور استامیدوزانتات با رادیونوکلئید 99mTc که حاصل از دوشیدن ژنراتور (99Mo/99mTc) می‌باشد، به روش مستقیم انجام خواهد گرفت. نتایج این مطالعه به منظور سنجش میزان بهینه‌ی نشاندارسازی و پایداری ترکیب تهیه شده، از طریق انجام تست و در مجاورت سرم آلبومین انسانی در پروژه های بعدی مورد ارزیابی قرارخواهد گرفت. در صورت مثبت بودن نتایج به عنوان یک عامل رادیودارویی تشخیصی امیدوارکننده می‌‌تواند موثر واقع شود.
کلیدواژه ها
موضوعات