استفاده از روش فنتون به منظور اکسایش رزین‌های استفاده شده در راکتور تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1345-INC (R1)
نویسندگان
1سازمان انرژی اتمی- پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای- پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای- ایزان تهران
2پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
3پژوهشکده مواد وسوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران ، ایران
چکیده
این تحقیق به بررسی اکسایش تر رزین‌های مصرف شده در راکتور تحقیقاتی تهران می‌پردازد. در این کار از یون آهن به عنوان کاتالیست و از محلول 30% هیدروژن‌پراکسید به عنوان اکسیدکننده استفاده گردید. اثر پارامترهای مختلف مانند دما، pH، غلظت کاتالیست و سرعت افزایش هیدروژن‌پراکسید برای این فرایند مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نمونه قبل و بعداز تخریب به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از موفقیت آمیز بودن فرایند فنتون درکاهش حجم رزین و تخریب ساختار آن بود. بررسی اثر دما بر عملکرد فرایند فنتون نشان داد که افزایش دما منجر به افزایش میزان تخریب رزین می گردد. غلظت یون آهن در شرایط بهینه تخریب برابر با 5/0مولار بود. در این کار با بهینه کردن شرایط واکنش میزان تخریب بیش از 70 درصد حاصل گردید. روشهای SEM و IR (دراین مقاله نتایج طیف مادون قرمز مورد بررسی قرار نگرفته ست) اکسایش و تخریب رزین‌ها را تایید نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات