طراحی اپلیکاتور براکی تراپی با استفاده از HDR-75Se برای درمان سرطان غیرملانومای پوست با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1333-INC (R2)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2گروه مهندسی هسته ای،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده
در براکـی‌تراپی تومـورهای پوستـی اپلیـکاتورهای مختـلفی طراحـی شده‌اند که از چشمه‌های مختلف براکی‌تراپی از جمله چشمه Ir-192 HDR استفاده می‌کنند. علاوه بر این، چشمه 75Se نیز یک چشمه صنعتی می‌باشد که با توجه به مشخصات فیزیکی می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب برای چشمه‌های رادیوتراپی سطحی در نظر گرفته شود.
هدف از این تحقیق علاوه بر معرفی چشمه 75Se به عنوان جایگزین 192Ir در براکی‌تراپی های سطحی، طراحی اپلیکاتور و فیلتر مسطح‌کننده مناسب برای چشمه‌ی 75Se به منظور درمان تومورهای پوستی با استفاده از کد مونت‌کارلو است. در این کار فانتومی جدید از ساعد مرد بالغ با در نظر گرفتن جزئیات لایه‌های مختلف نیز طراحی شده که با در نظر گرفتن این جزئیات اندازه‌گیری دز تومور و استخوان با دقت بیشتری صورت گرفت. پس از انجام محاسبات، نمودارهای توزیع دز در عمق و کانتورها و منحنی‌های ایزودز ترسیم شده و به منظور بررسی عملکرد چشمه‌ی 75Se ، نتایج حاصل از این تحقیق با عملکرد چشمه 192Ir در تحقیقات گذشته مقایسه شد.
کلیدواژه ها
موضوعات