دزیمتری ارگان‌های بدن در درمان متاستازهای سرطان پروستات با رادیودارو 177Lu-PSMA-617 با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1332-INC (R3)
نویسندگان
1گروه مهندسی هسته‌ای، پرتوپزشکی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی هسته ای، پرتوپزشکی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
یکی از روش های نوین در درمان سرطان پروستات و متاستازهای آن، استفاده از رادیودارو 177Lu-PSMA-617 است. PSMA یک پروتئین غشایی است و در سلول های سرطانی پروستات بسیار یافت می شود و علاوه براین، در سایر ارگان ها نیز ممکن است PSMA یافت شود و رادیودارو 177Lu-PSMA-617 در این ارگان ها نیز جذب شود و دز ناخواسته به این ارگان ها برسد. به همین منظور و برای جلوگیری از آسیب ارگان ها، با انجام دزیمتری، میزان دز جذبی ارگان های توسط شبیه سازی، محاسبه می شود. برای شبیه سازی، از روش مونت کارلو و کد Fluka استفاده می شود. همینطور برای شبیه سازی بدن انسان از فانتوم ICRP 110، که یک فانتوم دقیق انسانی است، استفاده می شود. در این درمان، غدد اشکی (4.23E+00Gy/GBq)، کلیه ها (5.94E-01Gy/GBq)، غدد بزاقی (5.67E-01Gy/GBq)، روده ها (2.14E-01Gy/GBq)، کبد (1.19E-01Gy/GBq) و طحال (1.01E-01Gy/GBq)، بیشترین دز را نسبت به سایر ارگان ها، دریافت کرده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات