بررسی شاخصهای خون شناسی ماهی خاویاری شیپ (Acipenser nudiventris) ماده زایی شده با استفاده از پرتو گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1329-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - کرج - ایران
چکیده
با توجه به ارزش ماهیان خاویاری در جهان استفاده از تکنیک های دستکاری کروموزومی نظیر ماده زایی دارای ارزش زیادی است. در هر دستکاری کروموزومی به دلیل اهمیت شاخصهای فیزیولوژیکی به ویژه شاخصهای خون شناسی، این شاخصها باید مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف از انجام این تحقیق بررسی شاخصهای خون شناسی در ماهی شیپ ماده زایی شده، بود. پس از رسیدن ماهیان خاویاری شیپ به وزن مناسب (212/0±09/2 کیلوگرم)، از خون ماهیان گروه‌ ماده زایی شده، ماهیان هیبرید و ماهیان گروه کنترل (دیپلوئید معمولی) نمونه‌گیری بعمل آمد. تعداد گلبول سفید و قرمز، مقادیر هماتوکریت، هموگلوبولین، MCV و MCH اندازه‌گیری گردیدند. نتایج اثبات نمود که ماده‌زایی با استفاده از پرتو گاما تأثیر معنی‎داری روی میزان گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبولین، MCVو MCH نداشته است ولی هیبرید کردن تاثیر معنی داری روی این شاخصها دارد. با توجه به این نتایج می‌توان جمع بندی کرد که ماده زایی تاثیر منفی روی شاخصهای خون شناسی ماهی شیپ نداشته است و با توجه به بررسی این شاخصهای فیزیولوژیکی دارای اهمیت، می توان از این نوع ماهیان به عنوان یک ماهی با خصوصیات فیزیولوژیک عادی استفاده کرد.
کلیدواژه ها
موضوعات