بررسی خطی بودن پاسخ آشکارسازهای راکتور تحقیقاتی MNSR با استفاده از اندازه گیری دز نوترون و گاما در خروجی کانال خشک

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1328-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای
2پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، 141551339، تهران ـ ایران
3پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
چکیده:
در این تحقیق رفتار خطی آشکارسازهای نوترون در راکتور تحقیقاتی MNSRاصفهان در توان های مختلف راکتور به صورت تجربی بررسی شد. آشکارسازهای نوترونی اتاقک شکافت در مجاورت قلب راکتور نصب شده اند و شار نوترون تولید شده در قلب را به صورت لحظه به لحظه اندازه گیری می کنند. خطی بودن پاسخ این آشکارسازها اهمیت دارد زیرا میزان شار نوترون اندازه گیری شده توسط آن ها یکی از مولفه های مهم تعیین و کنترل توان راکتور است و از این رو بر ایمنی راکتور اثرگذار است. برای این منظور، میزان شار نوترون اندازه گیری شده توسط این آشکارسازها در توان های مختلف راکتور با مقادیر اندازه گیری شده ی میزان دز نوترون در خروجی کانال خشک راکتور مقایسه گردید. نتایج نشان داد در گستره ی شار نوترون n.cm-2.s-11010 تا 1012 که معادل با توان 300 وات تا 30 کیلووات است و بیشترین نرخ بهره برداری راکتور صورت می‌گیرد، پاسخ آشکارسازها با دقت قابل قبولی با مقادیر حاصل از دزیمتری همخوانی دارد و به صورت خطی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با توجه به پاسخ خطی و منحصر به فرد دز نوترون و گاما در راکتور مینیاتوری، میتوان از باریکه خروجی راکتور برای کالیبراسیون آشکارسازهای نوترون و گاما در گستره وسیعی استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات