اثر پرتوتابی گاما روی کیفیت اسپرم ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1327-INC (R1)
نویسندگان
پژوهشکده کشاورزی هسته ای - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - کرج - ایران
چکیده
ماده زایی در آزادماهیان پرورشی به ویژه در قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss دارای اهمیت است که پیدا کردن شرایط پرتودهی اسپرم مهمترین قسمت برای شروع این فرآیند است. به منظور پیدا کردن بهترین دوز پرتو برای ماده زایی ماهی قزل آلای رنگین کمان از چهار قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان نر اسپرم گیری بعمل آمد . اسپرمها با محلول کوهورت با نسبت 1 به 4 و به مقدار 5 میلی لیتر در درون فالکونهای 15 میلیلیتری منتقل شدند و با دزهای 450، 600، 750، 900 و 1050 گری پرتو گاما ساطع شده از کبالت 60، پرتودهی گردیدند. پس از اتمام پرتوتابی، با استفاده از قطراتی از آب و سپس اضافه نمودن اسپرم روی لام در زیر میکروسکوپ نوری ، میزان تحرک اسپرمها اندازه‌گیری شدند. درصد تحرک با استفاده از لام نئوبار مورد شمارش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دز 450 گری دارای بیشترین درصد و مدت زمان تحرک است و بنابراین این دوز به عنوان دوز مناسب برای ماده زایی این گونه ماهی انتخاب گردید.
کلیدواژه ها
موضوعات