امکان سنجی تولید ژنراتور درون تنی 212Pb/212Bi به منظور استفاده در درمان هدفمند بوسیله ذرات آلفا در راکتور تحقیقاتی تهران

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1326-INC (R1)
نویسندگان
1عضو هیئت علمی پژوهشکده سوخت هسته ای
2پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـایران
3عضو هیات علمی
4گروه پژوهشی دستگاه وری، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
چکیده
رادیو نوکلئید بیسموت-212 با نیمه عمر 60/55 دقیقه یکی از رادیونوکلئیدهای مورد توجه در درمان هدفمند به وسیله ذرات آلفا (TAT) می باشد اما با توجه به نیمه عمر کوتاه آن، استفاده مستقیم این رادیونوکلئید در کاربرد های رادیو دارویی با چالش مواجه می شود لذا به صورت ژنراتور درون تنی 212Pb / 212Bi مورد استفاده قرار می گیرد. این رادیو نوکلئیدها از واپاشی 224- Ra تولید می گردند. در این مطالعه، امکان سنجی تولید این ژنراتور از پرتودهی 226Ra در راکتور تحقیقاتی تهران به مدت 30 روز با شار نوترون حرارتی n/cm2.s) 4 × 1013)، از طریق حل هم‌ زمان معادله های دیفرانسیلی زنجیره های واپاشی با استفاده از نرم افزار MATLAB انجام گردید. نتایج نشان داد که پرتو دهی 226Ra، منجر به تولید اکتیویته قابل قبول از 212Pb (mCi 960~) می شود که می تواند پس از نشاندار سازی به عنوان ژنراتور درون تنی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات