بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1325-INC (R1)
نویسندگان
گروه پژوهشی دستگاه وری، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران
چکیده
راکتور های هسته ای به دلیل وقوع تعداد زیاد رویداد شکافت، به عنوان یک چشمه بزرگ از نوترون و گاما بشمار می آیند. بررسی مباحث نوترونیکی، ترموهیدرولیکی و حفاظ سازی در راکتورها منجر به طراحی مناسب قلب راکتور، می شود. با بررسی و مدل سازی دقیق راکتورهای موجود در دنیا می توان به الزامات طراحی این نوع راکتورها پی برد. در این مقاله از کد مونت کارلو MCNPX جهت بررسی برخی پارامترهای نوترونیکی و محاسبات حفاظ یک راکتور مرجع استفاده شده است. بدلیل پیچیده بودن هندسه قلب این راکتور و لزوم اجراهای زیاد برای حفاظ سازی، این محاسبات در دو مرحله انجام شده است. دقت نتایج با روش های کاهش واریانس بالا برده شد. نتایج نشان می دهد مقدار طول سیکل با در نظر گرفتن جاذب سوختنی در حدود 860 روز نسبت به حالتی که جاذب سوختنی در نظر گرفته نمی شود کاهش می یابد و نیز لایه حفاظ فولادی با آلیاژ انتخابی توانسته است واکنش (n,p) را به شکل مناسبی کاهش دهد.
کلیدواژه ها
موضوعات