بررسی موردی پارامترهای حفاظ نوترونی برای یک بلوک گرافیت صنعتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1324-INC (R2)
نویسندگان
1دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک
2تهران
چکیده
گرافیت در صنایع گوناگون از جمله در صنعت هسته ای کاربرد فراوان دارد. گرافیت گرید هسته ای خلوص بالایی داشته و به دلیل تحریم ها در دسترس نمی باشد. در این پژوهش، پارامترهای نوترونی یک بلوک گرافیت صنعتی به ضخامت 25 سانتیمتر از لحاظ عبور و بازتاب نوترون سریع و کندکنندگی آن بطور تجربی بررسی گردید. نتایج نشان داد که گرافیت در مقایسه با پلی‌اتیلن، کندکنندگی ضعیفی داشته اما بازتاب نوترون بیش از دو برابر دارد. لذا، این امکان وجود دارد که در چیدمان‎های مختلف از این خواص گرافیت (صنعتی) استفاده نمود.
گرافیت در صنایع گوناگون از جمله در صنعت هسته ای کاربرد فراوان دارد. گرافیت گرید هسته ای خلوص بالایی داشته و به دلیل تحریم ها در دسترس نمی باشد. در این پژوهش، پارامترهای نوترونی یک بلوک گرافیت صنعتی به ضخامت 25 سانتیمتر از لحاظ عبور و بازتاب نوترون سریع و کندکنندگی آن بطور تجربی بررسی گردید. نتایج نشان داد که گرافیت در مقایسه با پلی‌اتیلن، کندکنندگی ضعیفی داشته اما بازتاب نوترون بیش از دو برابر دارد. لذا، این امکان وجود دارد که در چیدمان‎های مختلف از این خواص گرافیت (صنعتی) استفاده نمود.
کلیدواژه ها
موضوعات