اندازه‌گیری میزان عناصر سنگین در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش PIXE (مطالعه موردی اراضی کشاورزی جنوب تهران)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (356.18 K)
نویسندگان
1کارشناس دفتر ایمنی هسته ای مرکز نظام ایمنی هسته ای
2هیئت علمی/مدیرکل دفتر ایمنی هسته ای مرکز نظام ایمنی هسته ای
3هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
4هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
5کارشناس دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای
چکیده
در این مطالعه، میزان فلزات سنگین (نظیر سرب، کروم، کادمیوم، روی، آرسنیک و ...) در بخش‌های خوراکی سبزیجاتی نظیر جعفری، نعناع، تربچه، شاهی، شنبلیله، ریحان و غیره در 5 منطقه جنوب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. مقادیر فلزات سنگین موجود در آن توسط روش آنالیز هسته‌ای PIXE تعیین و سپس نتایج مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که آرسنیک در تربچه کشت شده در منطقه عمادآور و جعفری کشت شده در منطقه مارگارین به ترتیب با غلظت معادل mg/Kg 104/0 و خطای آماری 97/7% و mg/Kg 1/0 با خطای آماری 06/23% تعیین شده است که این مقادیر تقریباً برابر مقدار مجاز آن ( mg/Kg 1/0) می‌باشد. بجز تربچه کشت شده در منطقه عمادآور و جعفری کشت شده در منطقه مارگارین در بقیه موارد میزان غلظت آرسنیک بسیار ناچیز بود. غلظت آرسنیک در این سبزیجات نیز در حد مجاز بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات