اندازه‌گیری میزان عناصر سنگین در سبزیجات خوراکی با استفاده از روش PIXE (مطالعه موردی اراضی کشاورزی جنوب تهران)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و هفتم (1399)
کد مقاله : 1322-INC (R3)
نویسندگان
1کارشناس دفتر ایمنی هسته ای مرکز نظام ایمنی هسته ای
2هیئت علمی/مدیرکل دفتر ایمنی هسته ای مرکز نظام ایمنی هسته ای
3هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
4هیئت علمی پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
5کارشناس دفتر حفاظت در برابر اشعه مرکز نظام ایمنی هسته ای
چکیده
در این مطالعه، میزان فلزات سنگین (نظیر سرب، کروم، کادمیوم، روی، آرسنیک و ...) در بخش‌های خوراکی سبزیجاتی نظیر جعفری، نعناع، تربچه، شاهی، شنبلیله، ریحان و غیره در 5 منطقه جنوب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود. مقادیر فلزات سنگین موجود در آن توسط روش آنالیز هسته‌ای PIXE تعیین و سپس نتایج مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج بررسی‌ها نشان داد که آرسنیک در تربچه کشت شده در منطقه عمادآور و جعفری کشت شده در منطقه مارگارین به ترتیب با غلظت معادل mg/Kg 104/0 و خطای آماری 97/7% و mg/Kg 1/0 با خطای آماری 06/23% تعیین شده است که این مقادیر تقریباً برابر مقدار مجاز آن ( mg/Kg 1/0) می‌باشد. بجز تربچه کشت شده در منطقه عمادآور و جعفری کشت شده در منطقه مارگارین در بقیه موارد میزان غلظت آرسنیک بسیار ناچیز بود. غلظت آرسنیک در این سبزیجات نیز در حد مجاز بوده است.
کلیدواژه ها
موضوعات